ÞˆF¼‚«è£JL™ ⿉î¼O»œ÷ ÿ ð†ì£H«ûè ó£ñ¼‚° ðƒ°Q 3‹ «îF(17/03/2018) êQ‚Aö¬ñ ºî™ ðƒ°Q 12‰ «îF (26/03/2018) Fƒè†Aö¬ñ õ¬ó ðˆ¶ ï£†èœ ó£ñ ïõI àˆúõ‹ àðò«õî ð£ó£òí‹ ÿ ú‰îó裇ì ð£ó£òíƒèÀì¡ ï¬ìªðø àœ÷¶. ܶ êñò‹ ðèõˆ ð£èõ«î£ˆîñ˜èœ õ‰F¼‰¶ ÿ nî£ ú«ñî ð†ì£H«ûè ó£ñ˜ Ü‚óýˆFŸ°Š ð£ˆFó˜è÷£°‹ð® «è†´‚ ªè£œ÷Šð´A¡øù˜.

 

News and EventsSri Rama Navami Utsavam is being celebrated in the temple from 17th March 2018 till 26th March 2018. Devotees are requested to participate in the Utsavam and obtain the blessings of Sri Oppiliappan Pattabhisheka Ramar.
Sri Rama Navami Utsavam - March 19, 2018 - Morning: Garuda Vahanam. Evening: Hanumantha Vahanam. Devotees are requested to participate in this Annual event.

Sri Rama Navami Utsavam - March 24, 2018 - Evening: Sri Ramar Kuthirai (Horse) Vahanam, Vedupari Utsavam.
Sri Rama Navami Utsavam - March 25, 2018 - Morning: Sri Rama Navami